Disclaimer

Het Nederlands Frituurcentrum verklaart dat de inhoud van de door haar aangeboden e-learningmodules op zorgvuldige wijze en naar beste weten zijn samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd raakt of niet meer klopt. Het Nederlands Frituurcentrum aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op deze e-learningmodules. Evenmin kan het Nederlands Frituurcentrum aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op haar websites zouden voorkomen.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van de e-learningmodules te kopiëren of over te nemen. Ook de overige informatie en gegevens van deze website mag niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vermenigvuldigd of gepubliceerd worden.

Auteursrechten op afbeeldingen en content in deze e-learning zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan het Nederlands Frituurcentrum of aan haar licentiegevers. Het Nederlands Frituurcentrum heeft getracht alle rechthebbenden met betrekking tot foto- en videomateriaal in de door haar aangeboden e-learningmodules te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden via info@frituurcentrum.nl.

© 2016